Salgs- og leveringsbetingelser NL92

Nedenstående almindelige betingelser gælder, hvis de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale.

Denne salgs- og leveringsbetingelse overtegner enhver materialeleverance-aftale / aftaleseddel / kontrakt udsted af debitoren, som afviger fra denne.

1. Priser

Alle priser er ekskl. moms og eventuel statsafgift og er afgivet med forbehold for ændringer i offentlige afgifter, materialer og lønafgifter, valutariske forhold og øvrige handelsforhold.

2. Levering og forsendelse

Levering sker ab lager. Forsendes varer direkte fra udenlandsk leverandør til køber,beregnes transportomkostning fra den danske grænse, hvis dette ikke fraviges ved anden skriftlig aftale. Forsendelse sker for købers risiko. BAASTRUP A/S tegner ikke transportforsikring.

Erstatningskrav som følge af manglende eller forsinket levering anerkendes ikke.

Ved leverance på under kr. 1.000,00 ekskl. moms på installationsmateriel beregnes enhver fragtomkostning.

3. Reklamation

Reklamationer over manko eller andre synlige fejl skal ske inden 8 dage fra leverancens modtagelse. I modsat fald er køber afskåret fra at gøre fejlen eller manglen gældende.

4. Returnering

Ubrugte, ubeskadigede standardlagervarer, i ubeskadiget originalemballage, der efter forudgående skriftlig aftale og med oplysning om vor fakturas nummer og dato returneres franko inden 3 måneder efter leveringen, krediteres med den fakturerede, maximalt dog den ved returneringen gældende pris, begge

minus 20 %, dog minimum kr. 50,00. Andre varer, der f. eks. er specielt fremstillet, afvigende fra vore standardtyper eller hjemtaget af os på særlig bestilling, kan ikke forventes krediteret.

5. Betaling og rente
5.1

Betaling sker netto 30 dage fra fakturadato.

5.2

Ved ordrer på kr. 100.000,- og derover erlægges betaling således:

1/3 ved ordreafgivelse

1/3 ved halvdelen af den forudsete leveringstid er forløbet

1/3 ved levering

Leverede varer skal betales til den aftalte respektivt den på fakturaen anførte forfaldsdag.

Ved senere betaling beregnes mora-rentetillæg på 1,7 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdag at regne.

Køber er ikke berettiget til at tilbageholde betaling på grund af eventuelle modkrav, som BAASTRUP A/S ikke har anerkendt.

6. Ansvar for og afhjælpning af fejl og mangler
6.1

Varer, der indenfor 12 måneder fra leveringen måtte vise atvære behæftet med BAASTRUP A/S tilregnelige fejl og mangler, og som umiddelbart efter konstatering heraf og inden nævnte frists udløb indsendes franco til vor adresse, erstattes således, at BAASTRUP A/S valgfrit reparerer eller ombytter det indsendte eller refundererden erlagte betaling. Hvis varen ikke kan indsendes, foretages reparation på stedet. Bortset fra pligten til at afhjælpe ovennævnte fejl og  angler har BAASTRUP A/S intet ansvar for købers tab som følge af sådanne fejl og mangler. BAASTRUP A/S hæfter således aldrig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

6.2

For varer, der anvendes i byggeri i Danmark, anerkender BAASTRUP A/S den af Byggestyrelsen i cirkulære af 25.06.1986, §2 anførte byggeleveranceklausul. Dette gælder såvel statsligt og statsstøttet som kommunalt og privat byggeri.

7. Produkt ansvar
7.1

I et år efter levering er BAASTRUP A/S ansvarlig for skade, som det af BAASTRUP A/S leverede materiel forvolder, hvis det kan dokumenteres, at skaden skyldes fejl, begået af BAASTRUP A/S. BAASTRUP A/S hæfter dog aldrig for driftstab, avancetab og andre indirekte tab. Ved tab eller beskadigelse af databærere omfatter BAASTRUP A/S erstatningspligt ikke udgifter til genskabelse af ødelagte data.

7.2

I tilfælde af person- og tingsskade- herunder skade på fast ejendom – er BAASTRUP A/S ansvar begrænset til 1 mio. kr.

7.3

Bestemmelserne om BAASTRUP A/S ansvar, gælder ikke i det omfang, bestemmelserne strider mod ufravigelig regler i lov nr. 371 af 7. juni 1989 om produktansvar.

8. Ændringer

Produktdata i tilbud, prospekter og på tegninger o. lign. er kun retningsgivende og er ikke bindende for BAASTRUP A/S.

9. Ejendomsret
9.1

Tegninger, beskrivelser, modeller o.lign., som er udleveret vederlagsfrit i forbindelse med udbudsmateriale og tilbud, forbliver BAASTRUP A/S ejendom. Sådant materiale må ikke i nogen henseende misbruges eller videregives til tredje person og skal tilbageleveres til BAASTRUP A/S, såfremt tilbudet ikke accepteres. Ved bortkomst er BAASTRUP A/S berettiget til at debitere det bortkomne.

9.2

Leverer BAASTRUP A/S tegninger – herunder programmel og knowhow, bevarer BAASTRUP A/S alle rettigheder over sine ideer og over det materiale BAASTRUP A/S har udarbejdet.

Køber er alene i det omfang det er aftalt eller forudsat berettiget til at anvende det materiale, som BAASTRUP A/S har udarbejdet, og materialet må ikke overdrages til andre uden aftale herom med BAASTRUP A/S.

9.3

Varen sælges med ejendomsforbehold. !

10. Lovvalg

Enhver tvist som måtte opstå i forbindelse med denne aftale og alt som har sammenhæng hermed, skal afgøres efter dansk ret og , efter BAASTRUP A/S valg, enten efter “Regler for behandling af sager for Den almindelige Voldgiftsret i Danmark” eller ved Sø- og Handelsretten i København.

Juli ’10

Call Now Button